INFOBREV 8/2016

1.  Aktuellt 
 

Seminarium om relationer mellan unga och professionella
FSKC ordnar i samarbete med sitt nätverk en högst aktuell och mångsidig seminariedag om relationer mellan unga och professionella i september:
kl. 09.15 – 15.30 på följande orter:
• Helsingfors, SFV-huset G18                        06.09.2016
• Raseborg, Lärkkulla                                     07.09.2016
• Vasa, Academill (Auditorium Bruhn)         08.09.2016
för dig som jobbar inom det sociala området eller bildningsarbete med barn, unga och unga vuxna.
Läs mera via webbplatsen: http://fskc.fi/vart_jobb/semin/

 

Information till arbetsgivare om studieperioden för praktikforskning i socialt arbete
I magisterstudierna för socialt arbete ingår studieperioden praktikforskning i socialt arbete. Syftet är att väcka studerandenas intresse för och ge dem färdigheter i att utforska och utveckla det sociala arbetets praktik. Studeranden blir insatt såväl i praktikforskning i socialt arbete som i utveckling av yrkespraktik. Studieperioden består av tre delar som ansluter sig till varandra: 1) praktikforskningens teori i socialt arbete, 2) utforskning av social arbetets praktik; 3) slutseminarier. Tidtabellen för studieperioden är följande:

Klicka på BILD så kommer schemat upp!
BILD

Universitetet ansvarar för handledningen av studerandenas praktikforskning. Forskningsplanen bör vara godkänd av ansvarig lärare innan praktikperioden börjar. De flesta forskningsprojekt kräver stadens/organisationens forskningstillstånd. Det är skäl att uppmärksamma processen med att få forskningstillstånd så att studerandenas arbetsinsats kan ske under fältarbetet. Parallellt med fältarbetet deltar studeranden i en kollega-handledningsgrupp (10 timmar) som erbjuder stöd i att utföra praktikforskning och föra processen framåt. Arbetsplatsens uppgift är att erbjuda en forskningsvänlig och aktiv miljö och att stödja studeranden i forskningen och med insamlingen av forskningsmaterialet.

Studerandena väljer sina praktikplatser från de platser arbetsgivarna erbjuder. Studeranden kan också göra sina praktikforskningsstudier på sin egen arbetsplats. Då bör arbetsgruppen vara införstådd med studiernas syfte och se till att studeranden har möjlighet att lösgöra sig från normala arbetsuppgifter för att utföra praktikforskning. Studeranden och arbetsgivaren gör upp ett avtal om praktikforskningen innan fältarbetet inleds. En kopia av avtalet skickas till universitetet.

Studeranden kan få en ersättning för arbetsinsatsen genom att
1) erhålla lön av arbetsgivaren,
2) erhålla praktikantlön av arbetsgivaren,
3) utföra praktikforskningen som en del av sitt eget lönearbete eller
4) erhålla studiestöd.

Om ni är intresserade av att erbjuda en studerande en möjlighet att utföra sin praktikforskning på er arbetsplats, berätta om er forskningsidé. Mera information om detta finns nedan.

På Praktikforskningsdagen 12.9.2016 kl. 9.00−15.30 finns det möjlighet att presentera arbetsgemenskapens forskningsidéer till studerande!

Mera om studiehelheten och praktikforskningsdagen:
http://www.socca.fi/tapahtumat/tapahtumahaku?e=146&i=158  (på finska)

http://www.fskompetenscentret.fi/mathilda_wrede_institutet/studerandearbeten_i_praktikforskning/

Infopappret Forskningsidéer till Praktikforskningsdagen – anvisningar till arbetsgemenskaper nedan.

Mera information ger också: professor Ilse Julkunen, ilse.julkunen@helsinki.fi
och
universitetslektor Maria Tapola-Haapala, maria.tapola@helsinki.fi

Forskningsidéer till Praktikforskningsdagen – anvisningar till arbetsgemenskaper

På Praktikforskningsdagen 12.9.2016 kl. 9.00−15.30 är arbetsgemenskaper välkomna att presentera sina forskningsidéer till studerande.

Om möjligt, koordinera er organisations forskningsidéer för att få mera kompakta presentationer. Det är viktigt att studeranden får också skriftlig information om forskningsidéer.

Infopappret om en forskningsidé borde innehålla:

1. Arbetsplatsen, forskningsmiljön
2. Preliminärt tema eller forskningsidé som utvecklas tillsammans vidare
3. Kommer studeranden att få lön?
4. Kontaktinformation

Det vore bra att skicka infopappret till lärarna redan innan Praktikforskningsdagen så att pappret kan delas ut till studerande under dagen.

Önskemål till arbetsgemenskaper:

1. Samla forskningsidéer i er arbetsgemenskap
2. Skicka infopappren om olika idéer i en fil till maria.tapola@helsinki.fi senast 8.9.2016
3. Planera hur ni kommer att presentera idéerna på Praktikforskningsdagen.
 

Spetsprojektet för utveckling av barn- och familjetjänster
ordnar tillsammans med FSKC ett lärande forum om Utvecklingserfarenheter från barnskyddet, den 14.9.2016. Forumet ordnas via videolänk mellan Österbotten och Nyland. OBS! Datumet kan ändra pga. annat program under samma vecka. Vi meddelar speciellt om detta snart!

Målsättningen med forumet är att lyfta fram god praxis och erfarenheter samt frågor gällande utvecklandet av barnskydd och de mest krävande tjänsterna. Motsvarande tillställningar ordnas på regionalt på finska, på olika håll i landet, i samarbete med kompetenscentren och THL. Dagens skörd används som material i utvecklandet inom spetsprojektet. Mera information följer.

 

2.  Seminarier, konferenser och kongresser

II Social- och hälsovetenskapsdagar i Österbotten 22- 23.9.2016
Tema: Effektfulla social- och hälsovårdstjänster i framtiden genom forskning och interprofessionell utbildning

Under de andra social- och hälsovetenskapsdagarna i Österbotten kan du följa med inbjudna sakkunnigas föreläsningar och forskarpresentationer vid olika sessioner samt delta i posterträffar och workshopar som forskarna själ-va har planerat. Värd för dagarna är Vasa stads social- och hälsosektor tillsammans med sina samarbetsparter.

Målgruppen är utbildare, forskare, studerande och professionella yrkesutövare inom social- och hälsovetenskaps-sektorerna samt andra som är intresserade av forskning och utveckling.

Dagarna ordnas i Vasa i anslutning till Restaurang Silveria. Adress: Krutkällarvägen 4, Vasa.

Deltagaravgifter
- Hela evenemanget 190 €
- Endast 22.9 150 €
- Endast 23.9 120 €
- Studerande 50 € /hela evenemanget

Följ med informationen på evenemangets webbsidor på adressen: www.vaasa.fi/sotepaivat2016

På förfrågningar svarar
Arja Tuomaala               
Ledande överskötare, social- och hälsosektorn i Vasa
e-post: arja.tuomaala@vaasa.fi 

 

M/S SOSTE – Tulevaisuus kiikarissa 4-5.10.2016
Mitä, missä, milloin?
Aika: 4-5.10.2016
Paikka: Baltic Queen
M/S SOSTE on koulutus- ja verkostoitumisristeily, joka on suunnattu sosiaali- ja terveysjärjestöille sekä yhteistyökumppaneille.

Ohjelma tarjoaa ajankohtaisia teemoja ja paljon laadukasta sekä monipuolista koulutusohjelmaa järjestöjä, hyvinvointia ja yhteiskuntaa koskevista aiheista! Ohjelmakattauksissa luotsataan muun muassa monikulttuurisuuden, hyvinvointitalouden, vaikuttamisen, järjestöjen palvelutuotannon, vapaaehtoisuuden ja työhyvinvoinnin teemoihin.

M/S SOSTE -risteily nostaa ankkurit 4.10.2016 klo 18.30 ja palaa kotisatamaan 5.10.2016 klo 16.00.
Lue lisää ohjelmasta ja ilmoittaudu: http://www.soste.fi/tapahtumat/ms-soste.html
 

Välkommen på den 5:e konferensen i mångprofessionell social- och hälsovård 06.10.2016
Årets tema är: Fullvärdigt medborgarskap
Vilka rättigheter har medborgarna inom social- och hälsovården?
Hur stor självbestämmanderätt har olika patient- och klientgrupper?
Hur skall personer från olika kulturer, personer med psykisk ohälsa eller missbruksproblem kunna skapa sina egna livsbetingelser?
Hur kan social- och hälsovårdspersonal stöda patienter och klienter till ett fullvärdigt medborgarskap?

Konferensen hålls torsdag 6.10.2016 på YH Novia i Åbo.
Anmälan senast 31.5.2016
Information: Pia Liljeroth, pia.liljeroth@novia.fi, +358 44762 3371
Mera information finns att läsa via webbplatsen:
https://www.novia.fi/fullvardigt-medborgarskap-mangprofessionell-social-och-halsovard-v-/

Utbildningsdagar om intressebevakning inom barnskyddet och i brottsprocesser

Klicka på BILD så kommer inbjudan fram!
BILD

Barnet har rätt till delaktighet i ärenden som rör barnet. Om barnets vårdnadshavare inte på ett neutralt sätt som utgår från barnets bästa kan föra barnets talan har barnet rätt att få en ställföreträdande intressebevakare.

Utbildningen tar upp den centrala lagstiftningen inom intressebevakningen och intressebevakarens roll i barnskyddet och i rättsprocesser. Dessutom går vi in på vad som avses med barnets bästa, hur man för barnets talan och vilka förutsättningarna för arbetet med barn är, samt bedömningen av barnets bästa ur intressebevakningens synvinkel. Utbildningen omfattar hela intressebevakningsprocessen från bedömningen av behovet av intressebevakning till dess avslut.

Intressebevakarutbildningen riktar sig till personer som vill verka som intressebevakare samt till personer som vill ha fördjupad kunskap om intressebevakningen i sitt yrke.

Kontakta janina@raddabarnen.ax  för mer information.Tidsåtgång: Aktuell utbildning 7-8 oktober 2016 kl. 09-16. Anmälan senast 16.9.2016 till janina@raddabarnen.ax.                                                                                       

Läs mera via webbplatsen: http://www.raddabarnen.ax/vad-gor-vi/kurser-utbildningar


Varmt välkommen på FDUV:s seminarium "Möten i vardagen - om bemötandets etik" 19 oktober 2016 i Helsingfors!

Under dagen får vi höra olika perspektiv på bemötande, självbestämmande samt samarbete mellan anhöriga och personal.

Medverkande på seminariet är bl.a. Erik Blennberger, doktor i teologi och forskningsledare vid Ersta Sköndal högskola i Sverige; Susann Larsson, kvalitetsutvecklare inom funktionshinderområdet i Sverige samt Fredrika Abrahamsson, chef för Expert- och utvecklingscentret vid Kårkulla samkommun.

Tidpunkt: onsdag 19 oktober 2016 kl. 9:30-16
Plats: SFV-huset, G18, Georgsgatan 18, Helsingfors
Seminariet är avgiftsfritt. Vi bjuder på kaffe, te och smörgås. Lunch på egen bekostnad.

Se program samt anmälningsinstruktioner på FDUV:s hemsida:
http://fduv.fi/sv/aktuellt/kalender/view-22718-53293

För mer information, vänligen kontakta:
Elina Sagne-Ollikainen, projektledare för Skräddarsydd boendeservice-projektet, tfn. 040 508 51 10, e-post elina.sagne-ollikainen@fduv.fi
Annette Tallberg, sakkunnig inom intressepolitiskt arbete, tfn. 040 674 7247, annette.tallberg@fduv.fi

 

Valtakunnalliset Aikuissosiaalityönpäivät 25-26.1.2017 Lahti
Paikka: Sibeliustalo, Ankkjurikatu 7. 15140 Lahti
Vuonna 2017 päivien pääteemana on Aikuissosiaalityön uudet kumppanuudet ja vaikuttavuus.  Keskitymme ajankohtaiseen aiheeseen sosiaalityön asemasta muuttuvissa rakenteissa, jotka tuovat mahdollisuuksia ja vaateen uudenlaisten kumppanuuksien rakentamiseen sekä työn vaikuttavuuden osoittamiseen.
Aikuissosiaalityölle avautuu lähitulevaisuudessa merkittävät mahdollisuudet uudistua ja terävöittää toimintaansa ainakin kolmen tosiasian kautta.

Järjestävät tahot
Sosiaalialan osaamiskeskus Verso – liikelaitos, Socca, Sosiaalitaito, Talentia, LAMK, Verson alueen kunnat sekä yhteistoiminta-alueet

Mahdollisiin kysymyksiin vastaa
Kirsi Kuusinen-James, kirsi.kuusinen-james@phsotey.fi , 044 729 7981
Lisätietoja myös:
http://www.phsotey.fi/assets/files/2016/02/Ohjelma.pdf ja
https://www.facebook.com/events/165004283926976/


Dagarna för forskning inom socialt arbete (Sosiaalityön tutkimuksen päivät)

ordnas 16.02.-17.02.2017 i Helsingfors och Helsingfors universitet.
Dagarnas tema är: Sosiaalityö ja digitalisoituva yhteiskunta.
Läs mera via webbsidan: http://www.sosiaalityontutkimuksenseura.fi/Ajankohtaista?id=88

3. Övrigt
 

NA i Finland
Vad är NA? NA är en ideell gemenskap eller förening av män och kvinnor för vilka droger blivit ett allvarligt problem. Deltagarna är tillfrisknande beroende som möts regelbundet för att hjälpa varandra att förbli drogfria. Det här är ett program med total avhållsamhet från alla droger.
Se webbsidan: http://www.nasuomi.org/pa-svenska/

Den första NA-gruppen på svenska har inlett sin verksamhet mitt i Helsingfors. I gruppen, NA i City,  delar fd. narkomaner sina erfarenheter, sin styrka och sitt hopp med varandra. Träffar i KRAN:s utrymmen torsdagar kl. 17-18, Georgsgatan 18 A, tredje våningen, rum 305. Kaffeservering.

***

Infobrevets utgivningsdatum och deadlines

09                  21.09.2016                         19.09.2016
10                  19.10.2016                         17.10.2016
11                  17.11.2016                         15.11.2016
12                  14.12.2016                         12.12.2016

Material till FSKC:s Infobrev kan skickas till gerd.strandberg@fskc.fi
FSKC publicerar/förmedlar inte arbetsplatsannonser i infobrevet.

FSKC på facebook och webben
På facebook:
https://www.facebook.com/Ab-Det-finlandssvenska-kompetenscentret-inom-det-sociala-omr%C3%A5det-FSKC-168402143203726/timeline/

På webbplatsen www.fskc.fi hittar du vår händelsekalender med händelser, seminarier och evenemang för alla smakinriktningar.

Meddela gärna om du har något du vill att skall publiceras i händelsekalendern. Adressen är gerd.strandberg@fskc.fi