infobrev 09/2017
 

1.  Aktuellt
 

Aktuellt från LAPE-projektet

De nationella LAPE-dagarna ordnas 21.9. -  22.9.2017 i Helsingfors av THL. De nationella LAPE-dagarna är tänkta att stödja det regionala utvecklingsarbetet inom LAPE och främja samarbetet mellan de olika regionala aktörerna.

Det går att bekanta sig med programmet för dagarna på adressen: https://www.thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri/-/event/3176752 Evenemanget går även att följa i direktsändning via webcast-länken som även den nås genom länken ovan.
 

Det händer mycket inom LAPE-projektet under hösten, det lönar sig därför att spana in de olika projektens händelsekalendrar för att inte missa intressant och viktig information!

Nyland: https://www.lapeuusimaa.fi/tapahtumat/

Huvudstadsregionen: http://www.socca.fi/kehittaminen/lapsen_paras_-_yhdessa_enemman_-hanke/ajankohtaista


LAPE Nyland

Den 30.8.2017 höll LAPE Nyland – Barnets bästa mera tillsammans ”Ketterät kokeilut”- kick-off i Träskända. Projektets förändringsagent Hanna Tiirinki inledde dagen. Andra talare var bland annat projektchef Hanne Kalmari från Social- och hälsovårdsministeriet samt Emilia Säles som representant från Uudenmaan sijaisperheet r.y.

Under kick-offen fick deltagarna bekanta sig med de mångfaldiga piloteringar som görs småskaligt runtom i landskapet (ketterät kokeilut). Man kan ta del av alla pilotförsök på projektets hemsida på adressen: https://www.lapeuusimaa.fi/ketterat-kokeilut/ Kick-offen erbjöd deltagarna även möjlighet att ta del av olika slag av erfarenhetsexpertis både genom presentation på plats, text och i videoformat.  
 

Den 10.10.2017 ordnar LAPE Nyland-Tillsammans är vi mera, en workshop i Borgå med temat ”Vad kan vi göra för att främja individuellt välmående?” Mera information om workshopen och anmälningsformulär hittar du på adressen: https://www.lapeuusimaa.fi/tapahtumat/paluu-tulevaisuuteen-mita-voimme-tehda-yksilollisen-hyvinvoinnin-eteen-tyopaja/
 

LAPE Huvudstadsregionen

Den 6.10.2017 ordnar LAPE Huvudstadsregionen ett Familjevårdsseminarium i Helsingfors. Programmet och anmälningsformulär finns tillgängligt på adressen: http://www.socca.fi/tapahtumat/lapsen_paras_-_yhdessa_enemman_perhehoidon_seminaari.183.html Under eftermiddagen finns möjlighet att delta även i en svenskspråkig workshop där man jobbar under rubriken ”Hur kan vi säkra svenskspråkig familjevård i Nyland?”.

Den 11.10.2017 ordnar LAPE Huvudstadsregionen en samutvecklingsdag i Helsingfors med temat tjänster för barn och familjer med invandringsbakgrund. Programmet och anmälningsformulär hittar du på adressen: http://www.socca.fi/tapahtumat/maahanmuuttajataustaisten_lasten_ja_perheiden_palvelujen_yhteiskehittamispaiva.175.html

 

LAPE-Österbotten

LAPE Österbotten har nu kommit igång. I projektet Barnet och familjen i centrum strävar man efter att uppnå barn- och familjeorienterade tjänster och en verksamhetskultur som stärker barnets rättigheter och en kunskapsbaserad praktik. I projektet jobbar en förändringsagent (Riku Niemistö) och två projektarbetare (Ann Backman och Terhi Korpi). Projektarbetare Maria Balk är anställd av FSKC för att verkställa nätverksträffar kring delaktighet. Se presentation av Maria nedan!

Kick off för projektet Barnet och familjen i centrum kommer att ordnas den 25.9.2017 kl. 12.30-16.00 vid Silveria i Vasa. Anmälningar senast 21.9.2017 via länken: https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/5fbf6a8d-f857-4765-a1d5-4a42277127e6?displayId=Fin1361388

Mera information om projektet och Kick off-tillställningen finns på hemsidan https://2019.osterbotten.fi/beredning/spetsprojekt/ och i facebookgruppen Barnet och familjen i centrum / Lapsi ja perhe keskiössä - LAPE: https://tinyurl.com/y9yf984y

Presentation

Ny LAPE-projektarbetare

Maria Balk inledde sitt arbete som LAPE-projektarbetare vid FSKC den 29.8.2017. Maria har en magisterexamen i socialt arbete och en kandidatexamen i socialpsykologi. Vanligtvis arbetar hon som socialarbetare för finsk- och svenskspråkiga 16-29-åriga klienter inom vuxensocialservice i Helsingfors och har tidigare arbetserfarenhet från skola, flyktingförläggning, handikappservice och barnskydd. Hon har även erfarenhet av att leda olika grupper för barn, unga och vuxna. Som projektarbetare inom LAPE Österbotten kommer Maria under det kommande året att ordna svenskspråkiga processinriktade nätverksträffar med fokus på delaktighetskunnande för socialarbetare som jobbar med barn. Under nätverksträffarna får de professionella genom funktionella metoder och diskussioner utreda och reflektera kring vad delaktighet innebär i det egna arbetet.

Kontakta Maria på adressen: maria.balk@fskc.fi  och telefon tfn +358 40 591 3031.

 

Projektet Kansa-koulu

Kansa-koulu-projektet är projektet för att verkställa lagen om klienthandlingar inom socialvården. Det främjar beredskapen hos organisationerna inom det sociala området att ansluta sig till det riksomfattande klientdataarkivet för socialvården.

Utveckling av dokumenteringskompetensen
Den svenskspråkiga utbildningen av dokumenteringsutbildare ordnas 22. – 23.11.2017 och 13. – 14.12.2017 i Vasa. I Helsingfors planeras en motsvarande utbildning till början av 2018. Den svenskspråkiga utbildningen genomförs i en fas. Dokumenteringsutbildare utbildas inom socialbyråer, uppfostrings- och familjerådgivningen, familjerättsliga instanser, socialjouren, kommunala och regionala barnskyddsenheter, familjearbete och barnfamiljernas hemservice samt inom hemvård, dagverksamhetsenheter, boendeserviceenheter, specialomsorgsdistrikt, missbrukarvård samt privata organisationer som tillhandahåller socialtjänster.

Inom två- och svenskspråkiga organisationer är det sålunda dags att fundera över vem inom social- och hälsovården som kunde vara lämpliga som dokumenteringsutbildare och som sedan kan delta i utbildarutbildningen.

Anmäl dessa personer från era organisationer till utbildningen före 15.10.2017 via http://www.socom.fi/kansa-koulu/sv/ eller direkt via länken https://tinyurl.com/ybfjwbl2

Projektets  webbplats  finns på adressen 
Där hittar du aktuell information  om  projektet  och  om  den  riksomfattande  utvecklingen  av  informationshantering  inom  socialvården.

Följ  projektets  utvecklingsarbete  på  webbplatsens blogg Liitutaulu på webbplatsen
http://www.socom.fi/kansa-koulu/liitutaulu/
Du hittar oss också på Twitter: @kansa_koulu.

Här kan du läsa hela meddelandet:
http://fskc.fi/Site/Data/2067/Files/Kansa-koulu_tiedote_2_2017_SV_02.pdf

 

Främjande av delaktighet bland unga

Utredningsmannen, Professor Heikki Hiilamos (et al) rapport Nuorten osallisuuden edistäminen finns på webbplatsen: http://nuorisotakuu.fi/documents/3924414/4306153/Nuorten-osallisuuden-edistaminen.pdf

Vid sin strategisession den 7 november 2016 behandlade Sipiläs regering det ökande antalet NEET-ungdomar, orsakerna till ökningen och problem i anknytning till detta. Regeringen fattade beslut om att inför regeringens halvtidsöversikt våren 2017 utarbeta ett program med åtgärder för att förebygga och ingripa i utslagning, förbättra genomströmningen och minska avbrotten i utbildningen samt stoppa kompetensgrundens erosion. För att stöda beredningen av åtgärdsförslagen inleddes flera utredningar.

Professor Heikki Hiilamo gavs till uppgift att kartlägga service- och förmånssystemet som gäller ungdomar i Finland i åldern 16–25 år och inflexibiliteten, överlappningarna, stimulansfällorna och problemen med sammanjämkning i fråga om systemet.     
(NEET-ungdomar = Neither in employment nor in education or training)                                                    

Finlands första föräldraplan

Social- och hälsovårdsministeriet har publicerat Finlands första föräldraplan, som är avsedd att vara ett stöd och hjälpmedel i föräldraskapet efter en separation.

Med hjälp av planen kan föräldrarna avtala om olika praktiska arrangemang och om arbetsfördelningen så att båda föräldrarna vet vad de har ansvar för och vad som förväntas av dem. Det viktigaste är att finna lösningar som säkerställer att barnet inte förlorar kontakten med någondera föräldern.

Källa: Social- och hälsovårdsministeriet 29.5.2017

Läs hela meddelandet här:
http://stm.fi/sv/artikkeli/-/asset_publisher/ensimmainen-suomenkielinen-vanhemmuussuunnitelma-julkaistu

 

THL:s handbok för handikappservice

Avsikt
Målsättningen med handboken är att fungera som ett praktiskt arbetsredskap för beslutsfattare och anställda inom funktionshinderservicen. Handboken är avsedd för att underlätta arbetet och beslutsfattandet för anställda inom funktionshinderservice, samt på lång sikt att förenhetliga praxis i arbetet.

Handboken fungerar som ett viktigt redskap vid orientering i arbetet särskilt för socialarbetare och socialhandledare inom funktionshinderservice, samt för övriga professionella inom social- och hälsovården som behöver information om funktionshinderservice. Handboken är öppen för alla.

Den svenskspråkiga handboken förmedlar information om de specialfrågor som berör den finlandssvenska och den åländska befolkningen. Handbokens tvåspråkighet betjänar alla som behöver information om service inom funktionshinderområdet.

Målgrupp
Vem är webbtjänstens användare i första hand (dvs. till vem riktar sig Handboken?)

I första hand är användarna de professionella som gör beslut gällande beviljandet av lagstadgade serviceformer för personer med funktionsnedsättningar, som gör bedömning av servicebehovet, som ger handledning och rådgivning samt utarbetar klientplaner och serviceplaner (socialarbetare och socialhandledare).

Deras förmän och serviceplanerare (ledande socialarbetare, chefer inom funktionshinderservice, socialchefer).

Handboken finns att läsa på webbplatsen:  https://www.thl.fi/sv/web/handbok-for-handikappservice/pa-svenska/startsidan/service/kontaktuppgifter/om-handboken

Handboken har också en egen facebook sida: Vammaispalvelujen käsikirja / Handbok för handikappservice https://www.facebook.com/vammaispalvelujenkasikirja/

Övriga kontaktuppgifter till funktionshinderteamet på THL: https://www.thl.fi/sv/web/handbok-for-handikappservice/pa-svenska/startsidan/service/kontaktuppgifter  

Kontaktuppgifter:
Rut Nordlund-Spiby
PM, expert, redaktör för handboken
THL, enheten för Äldre, funktionshinder och funktionsförmåga
tfn. 029 524 0782
rut.nordlund-spiby@thl.fi

 

 2.  Seminarier, konferenser och kongresser

Hörselseminarium 27.9.2017

Svenska hörselförbundet rf:s ordnar hörselseminarium den 27.9.2017 i SFV-huset G18, Georgsgatan 18 A, 00120 Helsingfors, kl. 16:00 – 18:30.
Temat är:

Identitet – Vem är vi och hur ser andra på oss?
Finns det en finlandssvensk hörselidentitet?

Föreläsare: Björn Månsson, Erik Munsterhjelm och Thomas Londen

Skrivtolkning och kaffeservering
Anmälan: Svenska Hörselförbundet rf, kansli@horsel.fi eller 09-663 392

 

SOSTEtalk! - Hyvinvointikeskustelun kärjessä

Aika ja paikka: 3.-4.10.2017, Oulu, Oulun kaupunginteatteri, Kaarlenväylä 2

SOSTEtalk!-tapahtuma on ammattilaiset ja päättäjät yhdistävä kohtaamispaikka kaikille, jotka edistävät ihmisten hyvää elämää. Tapahtuma järjestetään toista kertaa ja tällä kertaa tapahtumapaikkana on viehättävä Oulu!

Ohjelma koostuu puheenvuoroista, koulutuksista ja työpajoista sekä kohtaamisista näyttelyssä. Tilaisuudessa on avajaiset, rinnakkaisseminaareja ja koulutuksellista ohjelmaa sekä päätösshow. Ohjelma toteutuu uuden 3+1 mallin mukaisesti: kolmen rinnakkaisseminaarin ohella koulutuksellista ohjelmaa tarjolla oppimistilassa.

Monipuolinen koulutus- ja seminaaritapahtuma tarjoaa ajankohtaisia ja tulevaisuutta ennakoivia sosiaali- ja terveysalan sisältöjä ja yhteiskunnallisia teemoja. Ohjelmassa käsitellään muun muassa hyvinvointi-investointeja ja hyvinvoinnin rakentumista paikallistaloudessa, järjestö-julkinen kumppanuutta, kokeiluja ja digitalisaatiota palveluiden kehittämisessä, kansalaistoimintaa ja uusia osallistumisen muotoja sekä sote-uudistusta.

Laajasta ohjelmavalikoimasta voit poimia juuri sinua ja taustayhteisöäsi kiinnostavat teemat. Rakenna oma ohjelmapolkusi teemaohjelmista ja ole mukana!

Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin.

Lue ohjelma ja muuta tietoa linkistä:

 

 

Temadagar vid Soc & kom: ”Välfärdsservice i förändring”

Tid:              
tisdag 17.10.2017 kl. 9-15 och
torsdag 19.10.2017 kl. 9-17

Plats: Helsingfors universitet, huvudbyggnaden, Fabiansgatan 33, sal 15, Helsingfors

Förändring har blivit det nya normala inom välfärdsservice. Svenska social- och kommunalhögskolan ordnar temadagar med föreläsare och forskare som har erfarenhet och kunskap av aktuella reformprojekt som berör vårdservicen. Tillsammans försöker vi fundera hur reformbehovet har uppstått, vad det är som driver förändring och hur de professionella kan anpassa sig till de ständiga förändringarna.

Temadagarna är öppna för praktiker och professionella inom det sociala området. Ingen förhandsanmälan behövs.

Kontaktperson: universitetslektor Johannes Kananen, johannes.kananen@helsinki.fi   
telefon: 0294 128457


Den IX Familjerådslagskonferensen

Välkommen till två dagar med intressanta föreläsare och spännande workshops. Anteckna redan nu den 6 och 7 november 2017 i kalendern!

Den nionde nordiska familjerådslagskonferensen anordnas av Höör i samarbete med Botkyrka och äger rum på Malmö Arena, som ligger ett stenkast från Köpenhamns flygplats.

Höör och Botkyrka är de två kommuner i Sverige som har längst erfarenhet av att använda familjerådslag och som använder metoden mest frekvent. Höör är också representerat i det europeiska familjerådslagsnätverket.

Anmälningsdagar:
anmälan före 171001 är priset 2 950 SEK
Festmiddagen: 450 SEK
Plats: Malmö Arena, Sverige

Läs mera via webbplatsen:
https://www.hoor.se/omsorg-stod/familj-barn-och-ungdom/stod-till-foraldrar/familjeradslag/ixe-familjeradslagskonferensen/

 

The 1st Gambling Policy Conference: Global Prospects, Nordic Perspectives

is a step towards establishing cooperation and a knowledge exchange in the area of gambling policies in the Nordic countries, with a global outlook. The conference will take place in Helsinki, 6-7 November 2017. Mannerheimintie 166 A, J- Building, 00300 Helsingfors.

Read more: http://www.nordicwelfare.org/gamblingpolicy2017

 

Välkommen på den sjätte konferensen i mångprofessionell social- och hälsovård!

Årets tema är: Framgångsfaktorer och risker med välfärdsteknologi

Hur förändrar nya kommunikationsmöjligheter olika yrkesgruppers roller?
Hur garanteras klient-/patientcentreringen inom välfärdsteknologin?
Hur kan informations- och kommunikationsteknologi utnyttjas inom socialt arbete och för att stöda människor i svåra livssituationer?
Vilka möjligheter erbjuder de nya digitala hälsotjänsterna?

Det är några av frågorna som diskuteras under årets konferens.

Konferensen erbjuder fortbildning och diskussion där medarbetare och studerande inom social- och hälsovård möts. I samband med konferensen ordnas en mässa med utställare, organisationer, myndigheter, föreningar och företagare.

Plats och tid: 9 .11.2017 i Yrkeshögskolan Novias nya campus på Henriksgatan 7 i Åbo.

Pris: 40 euro per person eller 100 euro för 3 personer från samma organisation.
Läs mera: https://www.novia.fi/mangprofessionell-social-och-halsovard-v-/

Anmäl dig senast 16.10.2017 via länken: https://www.novia.fi/mangprofessionell-social-och-halsovard-v-/anmalningsformular-for-deltagare/ 

 

KRAN rf:s 35-års jubileumsseminarium hålls 14.11.2017

Plats: SFV-huset G18 i festsalen, Georgsgatan 18A, 00120 Helsingfors.

Seminariets huvudtalare Sanna Lundell, journalist, kolumnist, programledare och föreläsare, kommer att tala om medberoende. Hon har bland annat gjort dokumentärserien Djävulsdansen på SVT samt är en av författarna till boken Djävulsdansen - Bli fri från medberoende. Christoffer Tigerstedt, forskare på THL inom området alkohol- och drogbruk, kommer att föreläsa om varför alkoholbruk blivit vanligare bland äldre personer och vad vi kan göra för att förebygga problemdrickande bland äldre.

Dessutom bjuder dagen på två framföranden av våra nyblivna erfarenhetsexperter: Eila Saapunki kommer att framföra en performance och Johan Ekroth kommer att berätta sin livshistoria.

Info: emma-lena.lybäck@kran.fi, telefon: 050 578 0709,
Anmälan: http://kran.fi/seminars/jubileum/


KRAN rf:s höstseminarium 21.11.2017

Seminariets föreläsare är forskare Thomas Karlsson som har lång erfarenhet av forskning kring alkoholkonsumtion och -politik. På höstseminariet föreläser han om "Alkohollagsreformen och möjliga samhälleliga konsekvenser".

Tid: tisdag 21.11.2017 kl. 13-16.

Plats: SFV-huset G18, Evy Björkman-rummet, Georgsgatan 18 A, Helsingfors, 3:e våningen.

Vi bjuder på kaffe! Anmäl er därför senast 16.11.2017: Emma-Lena Lybäck, tfn: 050 578 0709 eller emma-lena.lyback@kran.fi . Info: http://kran.fi/seminars/hostseminarium/
 

Lastensuojelun monitieteiset tutkimuspäivät 2017

Mitä mieltä!? Lastensuojelun, mielenterveyden ja hyvinvoinnin yhteiset rajapinnat
III monitieteiset lastensuojelun tutkimus-ja kehittämispäivät 30.11.–1.12.2017

Paikka: THL, Mannerheimintie 166, Helsinki (paikkoja max.120).
Tilaisuus on maksuton ja sitä voi myös seurata suorana verkkolähetyksenä tai myöhemmin tallenteena.

Järjestäjät: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Valtakunnallinen sosiaalityön yliopistoverkosto(SOSNET), Lapsuudentutkimuksen seura, Nuorisotutkimusseura, Suomen Lastenpsykiatriyhdistys sekä hallituksen kärkihanke Lapsi-ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE).

Kohderyhmä: Eri alojen tutkijat, kehittäjät, työntekijät ja päätöksentekijät sekä palvelujen tuottajat, ostajat ja asiakkaat.

Tavoite: Koota yhteen tutkimustuloksia ja tutkijoita eri tieteenaloilta. Avata eri näkökulmista lastensuojelun ja mielenterveyden kysymyksiä yhdistäviä havaintoja. Vahvistaa tutkimukseen perustuvaa vuoropuhelua tieteen, käytäntöjen kehittämisen, kokemusasiantuntijuuden, politiikan ja hallinnon välillä. Luoda perustaa toimintakulttuurin muutokselle ja koota ymmärrystä palvelujen uudistamisen perustaksi. Tutkimuspäivillä keskitytään siihen, miten lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia ja mielenterveyttä voidaan ylläpitää ja parantaa, ja miten tämän alan osaamista voidaan yhdessä vahvistaa

Lue lisää: https://www.thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri/-/event/3174655Sosiaalityön tutkimuksen päivät Tampereella 15.-16.2.2018

Tutkimuksen päivien 20. juhlavuoden teema on:
Sosiaalityön kodit ja kodit sosiaalityössä

Koti on sekä konkreettinen paikka että metaforinen käsite. Se koskettaa sosiaalityötä monella tavalla. Sosiaalityöntekijät ovat perinteisesti jalkautuneet ihmisten koteihin ja digitalisaation myötä sosiaalityö tulee lisääntyvästi koteihin sähköisinä palveluina ja internet-välitteisinä kohtaamisina. Koteja myös arvioidaan esimerkiksi lasten kasvuympäristöinä ja vanhojen ihmisten elämisen paikkoina sekä rakennetaan julkisia koteja turvattomien ja rikkoutuneiden yksityisten kotien tilalle. Toisaalta sosiaalityössä pyritään ihmisten kotouttamiseen, oman paikan ja kuulumisen tunteen vahvistamiseen esimerkiksi asunnottomuus-, mielenterveys-, päihde- ja maahanmuuttajatyössä. Kaiken kaikkiaan se, mitä koti kullekin ihmisille merkitsee ja voiko merkityksellisiä koteja olla useita, ovat sosiaalityössä olennaisia kysymyksiä. Vielä metaforisemmin tarkastellen päivien teemaa voi lähestyä sosiaalityön omien kotien kautta. Millaisia ovat sosiaalityön omat teoreettiset, metodologiset ja yhteiskunnallis-historialliset juuret, mistä sosiaalityö on itse kotoisin ja millaisiin paikkoihin se tulevaisuudessa haluaa kotoutua tai tulee kotoutetuksi?

Sosiaalityön tutkimuksen seuran jäsenet pääsevät osallistumaan Sosiaalityön tutkimuksen päiville ilmaiseksi. Jäseneksi voit liittyä ottamalla yhteyttä seuran sihteeriin johanna.ranta@uta.fi.

Tarkemmat yksityiskohdat seuraavista Sosiaalityön tutkimuksen päivistä (kuten ohjelma ja ilmoittautuminen) julkaistaan lähempänä tapahtuman ajankohtaa. Toivotamme jo tässä vaiheessa kaikki kiinnostuneet lämpimästi tervetulleiksi kuuntelemaan esityksiä ja keskustelemaan sosiaalityöstä ja sosiaalityön tutkimuksen ajankohtaisista teemoista!

Lisää tietoa tapahtuma omasta facebooksivusta:
https://www.facebook.com/Sosiaality%C3%B6n-tutkimuksen-p%C3%A4iv%C3%A4t-2018-336366736774914/
ja/tai
http://www.sosiaalityontutkimuksenseura.fi/Ajankohtaista?id=102

 

Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät Turussa 31.1.-1.2.2018

Tervetuloa Turkuun Valtakunnallisille Aikuissosiaalityön päiville!
Paikka: Logomo, Köydenpunojankatu 14, 20100 Turku

Päivien teemana on "Uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa" valtakunnallisen Pro Sos -hankkeen sisältöjä mukaillen. Puhujina ovat mm. professori Heikki Hiilamo, tutkija Jari Ehrnrooth ja muutosjohtaja Antti Parpo. Lisäksi ohjelmassa on runsaasti ajankohtaisiin aikuissosiaalityön kysymyksiin pureutuvia työpajoja. Tapahtumaan ovat lämpimästi tervetulleita kaikki aikuissosiaalityöstä kiinnostuneet.

Ohjelma on julkaistu ja ilmoittautuminen tapahtumaan on alkanut.

Ohjelman voi lukea sivusta: facebook event:  https://tinyurl.com/ybb5b3hl
tai sivusta:
http://fskc.fi/start/view-101724-65209

Päivien järjestäjä on Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Vasso Ab

Linkki ilmoittautumislomakkeeseen:

https://my.surveypal.com/Tapahtumailmoittautuminen-aikuissosiaalityön-päivät-2018

 

3. Utbildning
 

Kopmmunförbundet utbildar

Kommunförbundets kurser och utbildningar hittar du på webbplatsen: http://kommuntorget.fi/kurstorget/

 

TRAPPAN-utbildning

Tre moduler, totalt sju utbildningsdagar:

Modul 1: 4–6.10 2017, kl.9.00–16.00
Modul 2: 30.10–1.11 2017, kl. 9.00–16.00
Modul 3: tre handledningstillfällen á två timmar under vårterminen 2018 (datum bestäms under kursens gång)

Kursplats: Folkhälsan, Niklasvägen 1, Korsholm

Beskrivning: Ami Arnell och Inger Ekbom skapade inom ramen för Rädda Barnens projekt i Sverige på 1990-talet en samtalsmodell för professionella som möter barn från familjer där våld förekommit. Arbetet utmynnade i handboken …och han sparkade mamma… Trappanmodellen i möte med barn som bevittnat våld.

Folkhälsan har tagit över modellen till Finland.

Trappan-modellen är ett psykosocialt jag-stödjande arbetssätt för dig, som möter barn som har upplevt våld inom familjen. Trappan består av 4–10 samtal där barnet lär sig sätta ord på sina upplevelser. Trappan-samtalen är varken utredning eller behandling utan är barnets eget utrymme att skapa ett sammanhang av vad som har hänt. Trappan-samtal passar inom elevvård, familjearbete, barnskydd och olika former av socialt arbete. Utbildningen är indelad i tre moduler. Mellan modulerna två och tre förbinder du dig att sätta igång med en Trappan-process eftersom fokus under modul tre ligger på handledning och uppföljning.

Mera uppgifter fås av: Britt-Helen Tuomela-Holti, britt-helen.tuomela-holti@folkhalsan.fi

Läs mera här: http://fskc.fi/start/view-101724-64584 och lyssna på videon här: https://www.perheaikaa.fi/nettiluennot/lapsi-perheessa/luento:3901/

 

Skräddarsydd lärarfortbildning om cannabis  

En naturlig ört från växtriket eller en drog som förstör barns och ungas utveckling?

En fortbildningsdag om cannabis ordnas tisdagen 24.10.2017 på SFV-huset G 18, Georgsgatan 18 i Helsingfors. Utbildningen riktar sig speciellt till lärare och annan skolpersonal. Andra intresserade är också välkomna. Thomas Lundqvist från Lund och Pierre Andersson från Stockholm föreläser.

Deltagaravgiften är 30 euro/person. Var femte deltagare per faktura deltar kostnadsfritt då skolan/organisationen sänder flera deltagare till fortbildningen. Lunch på egen bekostnad.

Anmälan görs till Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik rf via www.nykter.fi eller till förbundets kansli telefon 06 - 318 0900 eller Lory Strengell, e-post lory@nykter.fi  eller telefon 050 547 3753 senast den 20 september 2017. Om platser finns tas anmälningar emot även senare. Uppge namn, e-postadress, telefon och faktureringsadress vid anmälan.

Läs mera: http://www.nykter.fi/replik/141-skraddarsydd-lararfortbildning-om-cannabis-i-helsingfors

 

4. Övrigt

 

Dance in recovery

KRAN rf och Helsingfors Arbis erbjuder Dance in recovery, en kurs där deltagarna genom dans behandlar de olika stegen i 12-stegsmodellen.

Kursbeskrivning:
In these dance sessions we will dance through the 12 steps of recovery based on AA. Each session will focus on a particular step. You will experience the joy of sharing without any pressure to achieve. You‘ll move according to your own comfort level. This class will help you support your recovery process from addiction or mental illness.

Ledare: Simon Yearwood. Ingen kursavgift. Tidpunkt: 11.11.2017–24.3.2018, lördagar kl. 13.00–16.00. Arbis tar emot kursanmälningar, du kan anmäla dig på på www.ilmonet.fi, per telefon (09) 31049494 eller genom personligt besök på Dagmarsgatan 3, Helsingfors.

 

*************

Infobrevets  deadlines och utgivningsdatum

10                  16.10.2017                         18.10.2017
11                  20.11.2017                         22.11.2017
12                  18.12.2017                         20.12.2017

 

Material till FSKC:s Infobrev kan skickas till gerd.strandberg@fskc.fi
FSKC publicerar/förmedlar inte arbetsplatsannonser i infobrevet.

FSKC på facebook och webben

På facebook: https://tinyurl.com/ybwovzvs
https://www.facebook.com/Ab-Det-finlandssvenska-kompetenscentret-inom-det-sociala-omr%C3%A5det-FSKC-168402143203726/timeline/

På webbplatsen www.fskc.fi hittar du vår händelsekalender med händelser, seminarier och evenemang för alla smakinriktningar.

Meddela gärna om du har något du vill att skall publiceras i händelsekalendern. Adressen är gerd.strandberg@fskc.fi