FSKC:s nya strategi

15.02.2017 kl. 09:51
FSKC:s styrelse godkände på sitt möte 19.01.2017 bolagets nya strategi att träda ikraft genast och vi tillämpar den tillsvidare. Styrelsen och personalen jobbade väl och systematiskt under hösten ifjol med att ta fram en ram för FSKC:s verksamhet. Vi ville få ett klart fokus och en klar tyngdpunkt för vårt arbete samt en agenda som är aktuell och på bästa sätt jobbar mot de behov som vår målgrupp har. Strategiarbete i dessa tider är utmanande eftersom verksamhetsmiljön, som vi vet, är i en ständig förändring.

Enligt vår nya strategi och vår mission vill vara en anlitad aktör för främjande, utveckling och implementering av reform- och utvecklingsarbete för social- och hälsovård. I vårt arbete vill vi ha en svensk- och tvåspråkig agenda och värna om att reform- och utvecklingsarbetet skall genera sådan kunskap och växelverkan som bidrar till brukarnas välfärd. Sålunda är vårt fokus lagt till stöd och ett aktivt grepp för reform- och utvecklingsarbete.

När vårt arbete står klart, dvs vår vision, vill vi att social- och hälsovården har utvecklas på en hög nivå och utförts så att den svensk- och tvåspråkiga befolkningens behov beaktas, att det sociala området stärks och att basen för arbetet har vilat på en vetenskaplig grund. Mao är det viktigt för oss att lyfta fram språket, det sociala området och vetenskapen som rättesnören inte enbart för vårt arbete utan för det reform- och utvecklingsarbete som är högaktuellt just nu.

Strategin innehåller vidare en helhet som vi kallar ”Verksamhetslinjer och tyngdpunkter”. Här har vi antecknat vilken vår värdegrund är, om det sociala området, om våra uppgifter för förändrings- och utvecklingsarbete och om vår målgrupp och våra nätverk.

Som ledande tema för vår värdegrund är etisk och hållbar social utveckling, ett dialogiskt, lärande och delaktighetsfrämjande arbetssätt, en jämlik och inkluderande samhällsutveckling och tryggande av våra verksamhetsförutsättningar. Högt i kurs för oss är sålunda etiken, dialogen och jämlikheten i vårt arbete. Vad beträffar det sociala området anser vi som viktigt att resurserna för utveckling är tillräckliga och på samma nivå som hälsovårdens och att den framtida socialvårdens uppgift utvecklas och förädlas på bästa sätt. Som ledande tema för vårt förändringsstödjande- och utvecklingsarbete är att vi vill vara med och planera, utföra, stödja, ta fram ny kunskap och utvärdera verksamheter inom olika verkställighetsprogram. En ny målgrupp för oss är, till följd av vår fokus på reformarbete, chefer och mellanchefer i kommuner och organisationer generellt och ledare som ansvarar för förändringsarbete speciellt. I strategin har vi dessutom lyft fram våra nätverk. Vi vill betona att vi fortfarande är en nätverksorganisation och växelverkan, dialogen, och det gemensamma arbetet med nätverken är än mer viktiga i dessa tider.

Detta är en kort beskrivning av FSKC:s nya strategi. Strategins implementering är vårt följande steg. En ny verksamhetsplan skall vi göra upp och vår webbplats skall också omformas så att den är i synkron med strategin. Dessutom kommer vi att systematiskt följa upp att vår strategi och vårt arbete är relevant och effektivt. Detta är som sagt än mer viktigt i dessa föränderliga tider.

Vår nya strategi är till sin fysiska form mycket kort och förhoppningsvis så klar som möjligt. Läs den här och ge gärna feedback till oss!

FSKC:s nya strategi 2017

 

Torbjörn Stoor
Kommentarer (0)
Skriv siffran 10 med bokstäver: