Projektaktuellt:

 

Läs Projekt-info meddelandena här:

Projekt-infobrev-meddelande 2/2017 maj 2017

Projekt-infobrev-meddelande 1/2017 januari 2017

Projekt-infobrev-meddelande 3/2016 december 2016

Projekt-infobrev-meddelande 2/2016 maj 2016

**********

Ett svenskspråkigt utbildningstillfälle om verkställigheten av lagen om klienthandlingar inom socialvården ordnas i Vasa 17.05.2017. Mer information:

Programmet för utbildningstillfället om verkställigheten av lagen om klienthandlingar inom socialvården 17.5.2017

**********

Förfrågan om de svenskspråkiga dokumenteringsutbildarnas antal och utbildningsplats

Den svenskspråkiga utbildningen för dokumenteringsutbildarna förverkligas i en fas på hösten 2017. Kansa-koulu-projektet kartlägger dock redan nu er organisations behov av dokumenteringsutbildare. Vänligen besvara förfrågan angående ert behov för er organisations del och med tanke på behovet för er svenskspråkiga personal inom det sociala området.

Förfrågan hittar du via denna länk.  (Förfrågan är stängd!)

 

 

************************************************

Vad handlar projektet om?

Kansa-koulu-projektet är ett riksomfattande projekt som genomförs genom att dra nytta av nätverket av kompetenscenter inom det sociala området. Syftet är att (1) stöda genomförandet av nationella klassificeringar och dokumentstrukturer i social- och hälsovårdsorganisationernas klientdatasystem så att de är förenliga med kraven i lagen om klienthandlingar inom socialvården, (2) utveckla kompetensen och beredskapen hos personalen inom det sociala området att producera dokument för klientarbetet enligt klientdatamodellen för socialvården och (3) att stöda beredskapen hos organisationerna inom det sociala området att ansluta sig till det riksomfattade arkivet för klientdata inom socialvården.

Samtlig info om projeket hittar du här:
http://www.socom.fi/kansa-koulu/
 

Projektets mål är att

• den personal som tillhandahåller socialservice är insatt i praxis för att utarbeta strukturerad klienthandlingar inom socialvården

• de organisationer som producerar socialservice har sakkunniga med beredskap att ge personalen introduktion i nationellt harmoniserad praxis för dataförvaltning inom socialvården

• datainnehållet i klienthandlingarna och praxisen som används för att utarbeta och behandla dessa svarar mot de krav som ställts i lagen om klienthandlingar inom socialvården

• de organisationer som producerar socialservice har beredskap att i klientdatasystemen producera klienthandlingar som vad gäller innehåll är förenliga med de krav som ställs i lagen om klienthandlingar inom socialvården

• serviceuppgifterna inom socialvården och socialservice och de relaterade serviceprocesserna har beskrivits på ett sätt som är kompatibelt på nationellt plan

• organisationer som producerar socialservice har beredskap att utveckla dataförvaltningen inom socialvård på det sätt som förändringar i lagstiftningen och socialservicen förutsätter.

Projektåtgärderna har delats in i två utvecklingshelheter och i sammanlagt sex arbetspaket, som utgörs av:

Genomförandet av verksamhets- och informationsspecifikationer

TP 1 Införande av klassificeringen av serviceuppgifter

TP 2 Harmonisering av serviceprocesserna

TP 3 Harmonisering av innehållet i klienthandlingarna

Utveckling av dokumenteringskompetensen

TP 4 Produktion av innehåll för dokumenteringsutbildning

TP 5 Utbildning av dokumenteringsutbildare

TP 6 Regionalt genomförande av dokumenteringsutbildning

Resultaten av projekten:

klassificeringen av serviceuppgifter inom socialvården är i bruk hos organisationer som fungerar som serviceanordnare inom den offentliga socialvården

beskrivningarna av serviceprocesserna hos socialvårdsorganisationerna är harmoniserade enligt de nationella processbeskrivningarna

innehåll i klienthandlingar enligt klientdatamodellen för socialvården har tagits i bruk enligt de närmare definitionerna i genomförandeplanen

hos organisationer inom den offentliga förvaltningen vilka producerar socialservice finns yrkespersoner som är insatta i strukturerad dokumentering och införande av den nationella klientdatamodellen och som ansvarar för dokumenteringsutbildningen av personalen i de egna organisationerna

socialvårdspersonalen har tillgång till övnings- och introduktionsmaterial om kraven i lagen om klienthandlingar och strukturerad dokumentering

dokumenteringsutbildning har anordnats för socialvårdspersonalen vid de social- och hälsovårdsorganisationer som medverkat i projektet och personalens dokumenteringskompetens har fördjupats

Institutet för hälsa och välfärd (THL) har beviljat statsunderstöd för projektet för tiden 1.8.2015–31.12.2017. Den fortsatta finansieringen fram till 30.6.2018 fastställs under år 2017. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom (Sydöstra Finlands kompetenscenter inom det sociala området) administrerar projektet.