Avslutade projekt


Här nedan hittar du information om projekt vi avslutat

Utbildningsdagar för professionella om sexuella övergrepp mot barn och unga, hösten 2020

FSKC erbjuder under hösten 2020 fyra utbildningsdagar om sexuella trakasserier och övergrepp mot barn och unga för professionella inom det sociala området och skolor, samt studeranden inom relevanta branscher. 

Alla dagar genomförs på distans. Tillfällena på distans ordnas via Teams, och länken till tillfället skickas till den e-post adress som uppgetts i samband med anmälningen ca en vecka före tillfället. 

 

Utbildningsdagarnas innehåll: 

kl. 10-12 Patricia Thesleff (Sexualterapeut, Arbetshandledare, Sexuality Educator and Sexual Health Promoter (NACS)): Att förebygga sexuella övergrepp - pedofili som fenomen, sexualfostran och trygghetsfostran

Kl. 12-13 paus

Kl. 13-15 Julia Korkman (Docent i rättspsykologi, Åbo Akademi): Misstankar och utredningar om sexuella övergrepp mot barn och unga

 

Utbildningstillfällena genomförs med bidrag ur Svenska kulturfonden.

 

**************

 

Den emotionellt kompetenta socialarbetaren, hösten 2020

Hur kan man som socialarbetare bygga upp en praxis som beaktar och hanterar känslor så att arbetet blir humant och stärkande, för både klienter och socialarbetare?

Socialarbetarens vardag handlar om att bemöta människor i svåra livssituationer, som väcker starka känslor hos klienten, men inte så sällan också hos socialarbetaren. Förstärkta känslotillstånd är oundvikliga och de inverkar på kommunikationen mellan socialarbetare och klient. Ibland kan det bli lite för mycket, och goda råd är dyra. 

I projektet Den emotionellt kompetenta socialarbetaren deltog socialarbetare från tre kommuner i Östra Nyland. I en nätverksprocess undersökte vi professor Karen Healys modell för att stöda emotionell reglering i mötet med klienter och prövade modellen lokalt. 

Projektet Den emotionellt kompetenta socialarbetaren utfördes som ett samarbete mellan Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området (FSKC), Kompetenscentret inom det sociala området Verso och kommunerna Borgå, Sibbo och Lovisa. Projektet understöds av Arbetarskyddsfonden. 

 

**************

 

Digitalt familjecenter i Egentliga Finland, hösten 2019

Projektet utfördes i samarbete mellan Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det
sociala området (FSKC) samt Oy Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus ab (VASSO) och finansierades av Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet r.s. FSKC:s och VASSO:s målsättning med detta projekt var att utreda vilka behov det finns för att utarbeta det digitala familjecentret så att den bättre motsvarar behoven både på svenska och finska. Syftet med detta projekt var därför att utreda och kartlägga samt avge ett förslag på hur det fundament som gjorts i regionen kan förädlas att betjäna generellt den svensk- och tvåspråkiga befolkningens behov och speciellt det förebyggande mångprofessionella omsorgs- och hälsvårdarbetet. FSKC:s och VASSO:s ambition är att ta ansvar och föra processen vidare för att på ett ändamålsenligt sätt kunna möta behov av de familjer i Egentliga Finland som använder svenska i sin vardag.

*************

LAPE, 2016-2018

FSKC:s arbete inom spetsprojektet för utveckling av barn- och familjetjänsterna är en del av det nationella utvecklingsarbetet. Inom spetsprojektet utvecklar man all service som berör barn och familjer. Målet med hela programmet är bland annat att tjänsterna i allt högre grad skall utgå från barnens, unga och familjerna behov.

Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för utvecklingsprogrammet. Arbetet genomförs tillsammans med undervisnings- och kulturministeriet, justitieministeriet och övriga ministerier, Kommunförbundet, Utbildningsstyrelsen, Institutet för hälsa och välfärd, Kyrkostyrelsen och organisationer inom området. 

https://fskc.fi/projekt/avslutade_projekt/lape/

 

**************

KANSAKOULU

Kansa-koulu-projektet är ett riksomfattande projekt som genomförs genom att dra nytta av nätverket av kompetenscenter inom det sociala området. Syftet är att (1) stöda genomförandet av nationella klassificeringar och dokumentstrukturer i social- och hälsovårdsorganisationernas klientdatasystem så att de är förenliga med kraven i lagen om klienthandlingar inom socialvården, (2) utveckla kompetensen och beredskapen hos personalen inom det sociala området att producera dokument för klientarbetet enligt klientdatamodellen för socialvården och (3) att stöda beredskapen hos organisationerna inom det sociala området att ansluta sig till det riksomfattade arkivet för klientdata inom socialvården.
 

https://fskc.fi/projekt/avslutade_projekt/kansa_koulu_projektet/

 

************

DELSAM 

Projektet DelSam – Delaktig i samhället är ett utvecklingsprojekt som vill göra något åt bristen på delaktighet bland unga och behovet av handgripliga redskap och metoder för att stärka ungdomarnas delaktighet i deras vardag och i samhället. Den primära målgruppen är unga vuxna i åldersgruppen 18-29 år som har svårigheter att hantera sin vardag och hitta sin väg till utbild¬ning och arbetsliv och som också lyfter utkomststöd vid socialbyråerna.  

Projektets målsättningar är att utveckla delaktighetsgenererande metoder för att effektivera stödet till ungdomarna, att utveckla det förebyggande ungdomsarbetet, att utveckla nya former för samarbete mellan socialt arbete, ungdomsverkstäder och andra aktörer som arbetar med att stöda ungdomar på deras väg in i vuxenlivet och att bygga upp ett fortbildningsmaterial kring de metoder och modeller som utvecklats i projektet för användning i utbildningen av personal som arbetar med ungdomar. Verksamheten sker bl.a. genom framtidsdialoger, Bikva-intervjuer, samarbetsmöten, öppna seminarier, fortbildning, reflektiva workshops mm. 

 

https://fskc.fi/projekt/avslutade_projekt/projektet_delsam/

************

 

Sabir - Systemiskt arbete med barn i riskzonen 
(2009-2011, 2011-2012)

Vasa regionens undervisnings- och forskningsklinik inom det sociala området (2014)