information om aktuella projekt OCh SAMARBETSFORUM som FSKC medverkaR i
 

Kansa-koulu 4.0

 

KANSa-Koulu 5.0

För åren 2023-2024 har det för FSKC och kompetescentren reserverats 1,3 M euro för fortsatt utveckling och utbildning i dokumenteringskunnande. Projektet inldes i januari 2023.

made by Sosiaalialan osaamiskeskukset • Kompetenscentren inom det sociala området

​*****

TOP-projektet

Presentation av projektet

 


made by Sosiaalialan osaamiskeskukset • Kompetenscentren inom det sociala området

*****

TULLAS-projektet

Presentation av projektet

made by Sosiaalialan osaamiskeskukset • Kompetenscentren inom det sociala området


​*****

PROJEKT MED Statsunderstöd för forskning i socialt arbete på universitetsnivå (VTR)


FSKC och kompetenscentrens första gemensamma sk VTR-projekt är Lastensuojelu lapsen etuna? Lapsen hyvinvoinnin arviointi lastensuojelussa ja sen rajapinnoilla. Projektet utförs i samråd med Tammerfors universitet.

FSKC kommer att delta i det första svenska VTR-projektet som beviljades finansiering sommaren 2022. Projektet leds av Helsingfors universitet, professor Ilse Julkunen och går under rubriken Vardagseffekter i systemisk praxis – en multifallsstudie med främjan att utveckla hållbara och kunskapsdrivna välfärdstjänster, MULTIPRAX. Projektet utförs i Österbotten, Egentliga Finland och Västra Nyland. I samråd med Helsingfors universitet och genom Helsinki Practice Research Centre - HPRC kommer vi också att få ta del av två andra forskingsprojekt Vaikuttavuutta lastensuojeluun sosiaalityöntekijöiden vuorovaikutustaitoja vahvistamalla (Taitava) och Asiakirjat osallisuuden ja asiakasturvallisuuden takaajina lapsille tarkoitetuissa palveluissa (ASTULA-hanke).


​*****

SAMARBETE

FSKC och kompetenscentren har hösten 2022 inlett samarbete med sikte på framtida gemensamma projekt med FinCCHTA, som är en nationell HTA-koordineringsenhet för utvärdering av metoder inom hälsovård.  


FSKC och kompetenscentren planerar samarbete för år 2023 med THL barnskyddsenhet inom ramen för ESR-programmet och helheten Sociala innovationer Skyddsnät för ungdomars framtid.


FSKC har sedan 2011 deltagit i det av Svenska Finlands folkting och Kommunförbundet ledda arbetet för svenska frågor i social- och hälsovårdsreformerna. För närvarande går arbetet under namnet VPS - Vård på svenska. Information om VPS-gruppen och Stödmaterialet för beredningen av de tvåspråkiga välfärdsområdena.


FSKC deltar i det av social- och hälsovårdsministeriet ordnade sk Prioriteringsforum 2022. Syftet med prioriteringsforumet är att diskutera hur fördelningen av social- och
hälsovårdsresurserna och de praktiska besluten i fortsättningen kan fattas enligt
gemensamt godkända och verkställbara principer med beaktande av såväl
befolkningens som individens behov. Program forum 27.09.2022.

FSKC medverkar i styr- och ledningsgrupperna för Framtidens social- och hälsovårdscentral -projekten i Helsingfors och Österbotten samt Ungdomsverkstaden Sveps.

FSKC leder och koordinerar sedan 2019 nätverket för kompetenscentercheferna. Uppdraget medför att FSKC sköter kompetenscentrens officiella kontakter och förhandlingar med ministerier, THL och andra myndigheter samt samarbetsparter.

FSKC och Mathilda Wrede-institutet har en omfattande publikationsverksamhet. Publikationerna produceras såväl som egen verksamhet som genom samarbete.

​*****

KOMPETENSCENTREN INOM DET SOCIALA OMRÅDET

Södra Finland
Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus (Socca)
Sosiaalitaito
Sosiaalialan osaamiskeskus Verso-liikelaitos

Egentliga Finland
Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (Vasso)

Österbotten
SoNetBotnia

Sydöstra Finalnd
Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (Socom)

Mellarsta Finland
Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (Koske)

Östra Finland
Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (ISO)

Birkaland, Tavastland, Satakunda
Pikassos

Norra Finland
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus